top of page

Algemene voorwaarden

TACK Strafrechtadvocatuur: eenmanszaak
1. TACK Strafrechtadvocatuur (hierna te noemen: de eenmanszaak) is een eenmanszaak opgericht naar Nederlands recht met als doel het beoefenen van de advocatuur met als specialisatie strafrecht.


2. De eenmanszaak is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87779145.


3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden verstrekt aan de eenmanszaak. Onder opdrachten worden mede begrepen aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden slechts na voorafgaande schriftelijke vastlegging en instemming.


4. De rechtsverhouding tussen de eenmanszaak en de opdrachtgever(s) wordt beheerst door
Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien zullen
uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.


5. De eenmanszaak is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.


Opdrachten
6. De opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt en aanvaard door de eenmanszaak.


7. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.


8. Er ontstaat een overeenkomst wanneer de eenmanszaak de opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard. De overeenkomst bestaat uit een opdrachtbevestiging, de algemene voorwaarden en eventuele andere afspraken die schriftelijk worden gemaakt. Onder schriftelijk wordt verstaan: op papier of via de mail.


9. De overeenkomst zal eindigen door het afronden van de opdracht. Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, (eerder) te beëindigen. De opdrachtgever dient bij een opzegging tenminste de werkzaamheden te betalen die tot het moment van opzegging zijn verricht alsmede na de opzegging verrichte werkzaamheden en kosten die redelijkerwijs door opdrachtgever moeten worden gedragen.


Aansprakelijkheid
10. Iedere aansprakelijkheid van de eenmanszaak beperkt zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens 
bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat aan honorarium maximaal in rekening is gebracht in de betreffende zaak.


11. Een aanspraak vervalt in ieder geval indien de eenmanszaak niet binnen een jaar na ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.


12. De eenmanszaak zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met de opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. De eenmanszaak is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat de eenmanszaak
aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.


Kosten
13. De eenmanszaak zal starten met de werkzaamheden voor de opdrachtgever of deze voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot heeft voldaan of zekerheid zal hebben gesteld. De hoogte ervan zal door de eenmanszaak in overleg en in redelijkheid worden vastgesteld. Het betaalde voorschot zal na het voltooien van de opdracht worden verrekend met de eindnota.


14. Het honorarium dat de opdrachtgever aan de eenmanszaak dient te voldoen, wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, te vermeerderen met 21% BTW.


15. Kosten die de eenmanszaak namens opdrachtgevers aan derden voldoet, worden op voorhand separaat in rekening gebracht.


16. Facturering van de verrichte werkzaamheden vindt aan het einde van de overeenkomst of tussentijds plaats, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen of de aard en/of hoeveelheid van de verrichte werkzaamheden met zich meebrengt dat hiervan wordt afgeweken.


17. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de werkzaamheden kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.


Vervanging
18. De eenmanszaak is – indien noodzakelijk – vrij vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen en zal de opdrachtgever in dat geval adequaat daaromtrent informeren.


Gedetineerde cliënten

19. Met nadruk wijst de eenmanszaak cliënten, tegen wie een bevel voorlopige hechtenis is verstrekt op het volgende.


20. In de zaak waarin tegen u een bevel voorlopige hechtenis is verstrekt, komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand in de vorm van een toevoeging op last of aanwijzing. Ook als u in de zaak waarin u wordt bijgestaan in voorlopige hechtenis heeft gezeten, heeft u daar recht op. Dat geldt ook in het geval u rechtens van uw vrijheid beroofd bent voor een andere zaak dan de zaak waarin u wordt bijgestaan. Wanneer u ervoor hebt gekozen van die mogelijkheid geen gebruik te maken zijn de financiële voorwaarden zoals vermeld in sub 13 t/m 17 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.


21. Indien de toevoeging zoals bedoeld in artikel 20 na 1 maart 2017 is geregistreerd kan de Raad voor Rechtsbijstand in geval van een onherroepelijke veroordeling de kosten van de rechtsbijstand van u terugvorderen indien uw inkomen en/of vermogen hoger zijn dan de normen bepaald in de Wet op de Rechtsbijstand. Deze normen worden jaarlijks geïndexeerd en zijn terug te vinden op http://www.rechtsbijstand.nl/.


22. Het peiljaar voor deze inkomens- en vermogenstoets is bepaald op twee jaren vóór registratie van de toevoeging als bedoeld in artikel 21. Het is mogelijk bij de Raad voor Rechtsbijstand een verzoek te doen tot verlegging van het peiljaar naar het jaar van de genoemde registratie. Meer informatie over de mogelijkheid van verlegging van het peiljaar vindt u terug op http://www.rechtsbijstand.nl/.


23. Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijkheid van een latere terugvordering van de kosten van rechtsbijstand raden wij u aan een inkomensverklaring aan te vragen via de Raad voor Rechtsbijstand. Meer informatie over het aanvragen van een inkomensverklaring vindt u op http://www.rechtsbijstand.nl/over- mediation-en-rechtsbijstand/wat-is-gesubsidieerde-rechtsbijstand/inkomensverklaring. Het is ook mogelijk schriftelijk (al dan niet vanuit een detentieadres) een inkomensverklaring aan te vragen. Uw advocaat zal u op aanvraag het benodigde formulier verstrekken.


Gesubsidieerde rechtsbijstand
24. Wanneer uw inkomen ligt onder de inkomens- en vermogensnormen die door de Minister van Justitie en Veiligheid in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Wanneer u ervoor hebt gekozen van die mogelijkheid geen gebruik te maken, zijn de financiële voorwaarden zoals deze zijn vermeld in sub 13 t/m 17 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.


25. Wanneer de eenmanszaak voor u optreedt op basis van een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand, wordt de aan u op te leggen eigen bijdrage bij wijze van voorschot aan u in rekening gebracht. Voor wat betreft die declaratie zijn de financiële voorwaarden zoals deze zijn vermeld in sub 13 t/m 17 van toepassing.

Klachtenregeling
26. Officiële klachten kunnen worden ingediend bij TACK Strafrechtadvocatuur,Raadhuisstraat 52D (1016DG) Amsterdam ter attentie van Hedwig Tack. Klachten worden behandeld op basis van de Kantoorklachtenregeling TACK Strafrechtadvocatuur.


27. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Deken van de Orde van Advocaten te Amsterdam, Postbus 57590, 1040 BL Amsterdam, tel. 020-5896039.


Bewaartermijn
28. De bewaartermijn van dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na afloop van de termijn worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke
afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van zo’n afspraak is de eenmanszaak ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren.

bottom of page