top of page

PRIVACY STATEMENT

EENMANSZAAK ‘TACK STRAFRECHTADVOCATUUR’ GEVESTIGD TE RAADHUISSTRAAT 52D,
1016DG AMSTERDAM

1. Inleiding
Deze verklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens van het kantoor TACK Strafrechtadvocatuur. Deze privacyverklaring zet uiteen hoe TACK Strafrechtadvocatuur persoonsgegevens verkrijgt, verwerkt, voor welke doeleinden dit gebeurt en welke rechten cliënten op basis van de (sinds 25 mei 2018 geldende) Algemene verordening gegevensbescherming kunnen uitoefenen.


2. Verkrijging persoonsgegevens
TACK Strafrechtadvocatuur verkrijgt en verwerkt structureel persoonsgegevens van cliënten. Het kantoor verwerkt incidenteel persoonsgegevens van potentiële werknemers en studenten die stage (willen) lopen. Cliënten verstrekken zelf deze gegevens aan TACK Strafrechtadvocatuur voor de behandeling van hun zaak. Potentiële werknemers en
studenten verstrekken eveneens zelf de persoonsgegevens in de sollicitatieprocedure.


3. Doeleinden
TACK Strafrechtadvocatuur verwerkt persoonsgegevens op grond van toestemming van betrokkene(n), op grond van een wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst of een gerechtvaardigd belang. Hieronder vindt u een weergave van de persoonsgegevens die TACK Strafrechtadvocatuur verwerkt en met welk doel dat plaatsvindt.

 

Persoonsgegevens
 

Naam
Adres
Geboortedatum
Titel(s)
E-mailadres
Telefoonnummer, mobiele nummer Geslacht Justitiële documentatie


Doel


Om de juiste aanhef te hanteren in het contact
Om contact op te kunnen nemen
Om het dossier op te kunnen vragen bij het OM/de rechtbank
Om de juiste aanhef te hanteren in het contact

Om contact op te kunnen nemen
Om contact op te kunnen nemen
Om de juiste aanhef te hanteren in het contact

Om de verdediging in uw strafzaak te kunnen voeren


In het algemeen verwerkt TACK Strafrechtadvocatuur persoonsgegevens om juridische diensten te kunnen verlenen, waaronder de uitvoering van een overeenkomst, het voeren van (gerechtelijke) procedures, het innen van declaraties, advisering, bemiddeling en verwijzing.


4. Bewaartermijn
TACK Strafrechtadvocatuur verwerkt persoonsgegevens van cliënten tot het moment dat de (straf)zaak is geëindigd en een termijn van vijf jaren is verstreken. TACK Strafrechtadvocatuur verwerkt persoonsgegevens van potentiële werknemers en studenten tot het moment dat de sollicitatieprocedure, of studentstage is geëindigd.


5. De rechten van personen van wie TACK Strafrechtadvocatuur gegevens verwerkt
De onder punt 2 genoemde personen hebben te allen tijde het recht om TACK Strafrechtadvocatuur te verzoeken inzage te verlenen in hun persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen en/of te beperken en/of uw persoonsgegevens te verkrijgen. Een verzoek tot inzage kan worden gericht aan TACK
Strafrechtadvocatuur t.a.v. Hedwig Tack, Raadhuisstaat 52D, 1016DG Amsterdam of aan info@tack.nl. De onder punt 2 genoemde personen hebben daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende website: autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

6. Privacybeleid
TACK Strafrechtadvocatuur heeft passende maatregelen genomen om alle persoonsgegevens die worden verwerkt te beschermen tegen verlies of tegen een vorm van onrechtmatige verwerking.

 

7. Uw persoonsgegevens en derden
TACK Strafrechtadvocatuur deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals wanneer een dossier wordt opgevraagd bij de rechtbank en/of het Openbaar Ministerie, bij correspondentie met een andere partij, of wanneer een deskundigenonderzoek wordt verricht. Daarnaast kan TACK
Strafrechtadvocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Voor commerciële doeleinden worden gegevens in ieder geval niet gedeeld.


8. Wijzigingen in deze privacyverklaring
TACK Strafrechtadvocatuur behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de verklaring worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom regelmatig de website.


9. Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van gegevens, kunt u zich zoals eerder aangegeven richten tot Hedwig Tack, te bereiken per post op het adres Raadhuisstraat 52D, 1016DG Amsterdam of per e-mail op info@tack.nl.


1 november 2022

bottom of page